Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Spis treści

Stan: 19 wrzesień 2016 r.

Regulamin

Zakres obowiązywania

Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do odwiedzania identyfikacji internetowej www.mojekupony.pl (dalej: stron www) spółki Sparheld International GmbH (dalej: Sparheld) oraz do korzystania z "rozszerzeń (Add-Ons) MojeKupony". Odwiedzając strony internetowe lub korzystając z innych usług marki Sparheld, na przykład z "rozszerzeń firmy Sparheld", oświadcza Pan/Pani jako odwiedzający (dalej: klient), że w pełni zgadza się Pan/Pani z niniejszym Regulaminem. W przeciwnym wypadku nie jest klientowi dozwolone korzystanie ze stron internetowych i oferowanych usług. Obowiązuje wersja Regulaminu dostępna online w momencie danych odwiedzin lub danego skorzystania ze świadczeń. Do korzystania ze stron internetowych oraz do niniejszego Regulaminu stosuje się prawo niemieckie, wyłączając międzynarodowe prawo prywatne oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego albo publicznoprawnym majątkiem odrębnym, wówczas sądem wyłącznie właściwym oraz ewentualnym miejscem spełnienia świadczenia jest Berlin, dzielnica Mitte.

Kupony

MojeKupony publikuje na stronach internetowych oferty usługodawców i handlowców dostępne w internecie (dalej: oferentów e-commerce) dla klientów końcowych. Korzystając z publikowanych kuponów, promocji i rabatów (dalej: promocji), klient ma otrzymać u oferenta e-commerce korzystniejsze warunki.

MojeKupony nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przedstawionych informacji, w szczególności za to, czy dana promocja jest wciąż aktualna. MojeKupony nie gwarantuje klientom korzyści materialnej, w szczególności nie gwarantuje oszczędności przy wyszukiwaniu promocji w internecie, ani przy zawieraniu umów z osobami trzecimi.

Społeczność MojeKupony

Klienci mają możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej i dołączenia do społeczności MojeKupony. Takiej rejestracji można dokonać przez formularz umieszczony na stronach internetowych lub wybierając opcję "zaloguj przez Facebook". Administratorem tego sposobu logowania jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia (dalej: Facebook). W tym przypadku podczas logowania wyświetlane są dane z konta na Facebook'u, które Facebook przekazuje firmie Sparheld International GmbH.

Udział nie jest zaskarżalny i nie może zostać w żaden inny sposób wymuszony, ani nie można takowego żądać. MojeKupony ma prawo wysyłać zarejestrowanym klientom maile zawierające informacje dotyczące usług świadczonych przez firmę Sparheld International GmbH. Klienci przekazują firmie Sparheld International GmbH prawo użytkowania przekazanych dzieł (np. zdjęć profilowych) z opinii (patrz punkt 4).

Każdy klient może zarejestrować tylko jedno konto użytkownika. Tego konta nie można przenieść na osobę trzecią. Klientem może być osoba pełnoletnia albo osoba prawna. Klient gwarantuje, że podane przez niego podczas rejestracji dane są prawdziwe i że zaktualizuje je niezwłocznie w razie zmiany. Jeżeli klient dowie się o tym, że nieuprawniona do tego osoba skorzystała z jego konta użytkownika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym firmę Sparheld International GmbH. Firma Sparheld International GmbH w każdej chwili i bez podania przyczyny jest uprawniona do zablokowania konta użytkownika, względnie do zawieszenia wszystkich swoich usług lub niektórych z nich. Każda ze stron w każdym momencie może w formie pisemnej dokonać wypowiedzenia.

Wpisy klientów

Zarejestrowani i niezarejestrowani klienci mogą wypowiadać się na temat firm, ofert, produktów i usług (dalej: usług) umieszczając na stronach internetowych wpisy lub zdjęcia oraz oceniając daną usługę (dalej zbiorczo/każdorazowo: opinie). Obejmuje to również badanie przez firmę Sparheld International GmbH przedstawionych ofert i uzupełnień nowych ofert. Udział nie jest zaskarżalny i nie może zostać w żaden inny sposób wymuszony, ani nie można takowego żądać. Firma Sparheld International GmbH nie ma obowiązku publikowania opinii.

Klient może dodać opinię tylko wtedy, gdy rzeczywiście skorzystał z danej usługi, opinii nie może dodawać właściciel firmy świadczącej daną usługę, ani osoba, której usługodawca zlecił dodanie opinii lub osoba, która dostała za taką działalność wynagrodzenie. Opinia musi być zgodnie z obowiązującym prawem prawdziwa i należy móc ją udowodnić, nie może zawierać wypowiedzi zniesławiających. Klient musi zatem dysponować wystarczającymi prawami do wyrażenia określonej opinii. MojeKupony dystansuje się od przedstawionych na stronach internetowych opinii i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Ocenieni usługodawcy mogą przesłać pod adres info@mojekupony.pl uzasadnione sprzeciwy przeciwko opiniom. MojeKupony wówczas niezwłocznie sprawdzą daną opinię i ją ewentualnie usunie lub zażąda od klienta jej zmiany.

Klient zwalnia firmę Sparheld International GmbH od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie będą od niej dochodzić w związku z wyrażoną przez klienta opinią. Klient pokrywa koszty koniecznej obrony prawnej (w szczególności opłaty sądowe i koszty adwokackie), poniesione przez Sparheld International GmbH w wyniku zgodnego z prawem dochodzenia roszczeń. Nie dotyczy to sytuacji, w której naruszenie prawa przez klienta było niezawinione.

Przesyłając opinię do portalu, klient przyznaje firmie Sparheld International GmbH proste, nieodpłatne, odwołalne oraz miejscowo i czasowo nieograniczone prawo użytkowania opinii (wraz z prawem do edycji opinii, edycji i zmiany opinii zachowującej cechy charakterystyczne dzieła wynikające z prawa autorskiego i prawem do tłumaczenia danej opinii). Klient rezygnuje z wymienienia jego danych jako danych autora. Przedmiotowe prawa użytkowania ograniczone zostaną pod kątem treści i długości do tego, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i świadczenia usług przez firmę Sparheld International GmbH. Sparheld International GmbH akceptuje niniejszym ograniczenie swojego prawa użytkowania.

Klienci mogą otrzymać od firmy Sparheld International GmbH wynagrodzenie za przesłanie opinii lub sprawdzenie albo uzupełnienie nowych ofert. Wysokość wynagrodzenia zostanie klientowi wyjawiona przed wysłaniem opinii lub nadesłaniem informacji ze sprawdzenia lub uzupełnienia ofert.

Klient otrzyma wynagrodzenie tylko wtedy, gdy jednoznacznie wyrazi taką chęć i gdy wypełnił poprawnie wszystkie pola z danymi profilowymi, w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane do konta PayPal.

MojeKupony zastrzega sobie prawo do stawiania minimalnych wymagań wobec opinii, za które ma zostać wypłacone wynagrodzenie i uznaniowego odrzucenia opinii, jeżeli te nie spełniają wymagań firmy Sparheld International GmbH. Wynagrodzenie nie jest zależne od treści opinii, ani od oceny powiązanej z daną opinią.

MojeKupony nie wypłacą wynagrodzenia za opinię w szczególności wtedy, gdy

  • opinia stanowi kopię innej opinii,
  • inny klient wcześniej skorzystał już z możliwości sprawdzenia lub uzupełnienia kuponów albo możliwości uzyskania promocyjnej ceny,
  • dowód świadczący o sprawdzeniu albo prawidłowym funkcjonowaniu kuponu lub możliwości uzyskania promocyjnej ceny nie był wystarczający.

Jeżeli MojeKupony odrzucą daną opinię, to skutkuje to tym, że zarejestrowany klient nie otrzyma za nią wynagrodzenia.

Wynagrodzenie uzyskane przez danego klienta zapisane zostanie na jego koncie użytkownika. Wypłata wynagrodzenia na konto PayPal następuje tylko wtedy, gdy MojeKupony potwierdził spełnienie minimalnych wymagań lub opinię i tylko wtedy, gdy klient dysponuje saldem wynoszącym minimum 10,00 EUR. Termin płatności wynosi 31 dni.

MojeKupony wypłaca klientom, którzy są płatnikami VAT'u dodatkowo podatek VAT, o ile podali oni przy rejestracji swój NIP.

MojeKupony wystawia klientowi za każdą wypłatę potwierdzenie i wyraźnie zaznacza, że uzyskane w ramach społeczności MojeKupony przychody podlegają opodatkowaniu.

Rozszerzenie (add-on) MojeKupony

"Rozszerzenie (Add-on) MojeKupony" dla programu Internet Explorer, Safari, Firefox i Chrome jest oprogramowaniem (dodatkiem do przeglądarki). Po zainstalowaniu rzeczonego dodatku w oknie przeglądarki, w momencie odwiedzenia strony internetowej usługodawcy e-commerce wyświetla się informacja o tym, czy oferowany jest dla danej strony internetowej bon promocyjny. Przez kliknięcie myszą, osoba odwiedzająca daną stronę internetową może bezpośrednio na niej wyświetlić i obejrzeć sobie dostępne bony.

MojeKupony nie ponosi odpowiedzialności ani za bezbłędne funkcjonowanie "add-on'u MojeKupony", ani za ewentualne szkody, które przedmiotowy add-on może wyrządzić na komputerze, na którym został zainstalowany. Instalacja dokonywana jest na własne ryzyko klienta.

Stosunki umowne

Za pośrednictwem firmy Sparheld International GmbH nie są zawierane ani umowy sprzedaży, ani umowy o świadczenie usług, ani żadne inne umowy, których przedmiotem są oferty/usługi usługodawców e-commerce wyświetlane na stronach internetowych. Przedmiotowe umowy zawierane są wyłącznie pomiędzy osobami odwiedzającymi daną stronę, a usługodawcami e-commerce.

MojeKupony i usługodawcy e-commerce obsługują swoje strony internetowe zupełnie niezależnie od siebie i nie mają kontroli ani nad treścią, ani nad dostępnością stron internetowych drugiej strony. MojeKupony nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, graficzną, treściową albo techniczną strukturę czy funkcjonalność zlinkowanych stron internetowych osób trzecich, w szczególności usługodawców e-commerce, ani za oferowane, względnie nie oferowane na nich produkty, usługi, informacje i pozostałe świadczenia.

MojeKupony ma prawo w każdej chwili wedle uznania i bez podania przyczyn zmienić, ograniczyć albo zawiesić obsługę stron internetowych lub powiązanych usług, w szczególności usługę publikacji bonów i "add-on MojeKupony".

Odpowiedzialność

MojeKupony odpowiadają - poza naruszeniem istotnych zobowiązań umownych, przypadkiem uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia albo w przypadku roszczeń wynikających z [niemieckiej] ustawy odpowiedzialności za produkt - tylko za umyślność i rażące niedbalstwo. Istotne zobowiązania umowne to takie, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy.

Jeżeli Sparheld International GmbH z zasady ponosi odpowiedzialność, wówczas roszczenie o odszkodowanie ograniczone zostaje do szkody przewidywalnej. Jeżeli odpowiedzialność firmy Sparheld International GmbH została wykluczona, wówczas wykluczenie owo dotyczy również odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli i zleceniobiorców spółki.

Sparheld International GmbH zawsze stara się oferować i udostępniać odwiedzającym nienaganne strony internetowe i usługi, ale przy dużej ilości zawartych na nich informacji, nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za prawidłowość wszelkich, zawartych tam treści.

Prawa autorskie

Wszelkie dane, wyniki wyszukiwania, teksty, grafiki, oprogramowanie i pozostałe informacje zawarte na tych stronach internetowych podlegają międzynarodowej ochronie praw autorskich. Powielanie, kopiowanie, modyfikowanie lub prezentowanie ich w ramkach w całości lub części dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody firmy Sparheld International GmbH. W szczególności zabrania się automatycznego sczytywania stron internetowych.

Bez pisemnej zgody firmy Sparheld International GmbH zabrania się dalszej publikacji, dekompilacji, wstecznego opracowania lub deasemblerowania "add-on'u MojeKupony" zarówno do celów handlowych, jak i prywatnych.

Wymienione na stronach internetowych nazwy firm, loga lub opisy produktów podlegają regularnie ochronie praw osób trzecich.

Patrz powyżej punkt "wpisy klientów" odnośnie praw użytkowania opinii klientów.

Polityka prywatności

Organem odpowiedzialnym jest Sparheld International GmbH, ul. Ritterstraße 11, 10969 Berlin. Chęć wglądu w swoje dane, wnioski o zmianę danych oraz prośby o wykasowanie danych osobowych odwiedzający mogą zgłaszać drogą mailową na adres info@mojekupony.pl albo pocztą na adres Sparheld International GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin - bez ponoszenia dodatkowych kosztów, innych niż koszty wysyłki wedle taryf podstawowych.

MojeKupony nie przechowują danych dotyczących osób odwiedzających strony internetowe, za wyjątkiem danych dobrowolnie przekazanych przez odwiedzających i klientów. MojeKupony niniejszym informują, że przedmiotowe przekazanie danych ze stron internetowych przez internet może ewentualnie nastąpić w sposób niezabezpieczony, przez co osoby nieupoważnione mogą je uzyskać albo sfałszować.

a) Newsletter

Jeśli klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, wówczas otrzymuje on drogą mailową informacje dotyczące bieżących akcji promocyjnych i inne ciekawe oferty od MojeKupony. Zapis na newsletter jest dobrowolny. Przy czym podane przez odwiedzającego dane, adres IP i czas rejestracji przetwarzane są do celów wysyłki maili oraz w celu ewaluacji statycznej i zindywidualizowanej reklamy. Wysyłkę newslettera można w każdej chwili na przyszłość anulować bez podania przyczyny drogą mailową na info@mojekupony.pl.

b) Opinie klientów

Opinie klientów zostaną zapisane wraz z: imieniem (pseudonimem), adresem e-mail, stroną www, adresem IP, godziną wpisu i ewentualnie podaniem konta użytkownika.

c) Pliki cookies i adresy IP (bez odniesienia do konkretnej osoby)

Celem zagwarantowania pełnej funkcjonalności stron internetowych, MojeKupony lub następujący usługodawcy zapisują na dysku twardym odwiedzającego tak zwane pliki cookies. Plik cookie to mały plik tekstowy, który między innymi służy rejestracji informacji na temat użytkowania danej strony internetowej. W plikach tych nie zapisuje się danych osobowych. Większość przeglądarek internetowych posiada funkcje, za pomocą których akceptacja wybranych plików cookies może zostać anulowana, a zapisane pliki cookies wykasowane. MojeKupony informuje, że w przypadku anulowania plików cookies w przeglądarce internetowej klienta, ewentualnie nie będą dostępne wszystkie funkcje tych stron internetowych w całości.

aa) Usługa analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics

MojeKupony korzystają z usługi Google Analytics, usługi służącej analizie oglądalności stron internetowych firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę oglądalności stron internetowych. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Pańskim adresem IP) przekazywane są z reguły do serwera firmy Google znajdującego się w USA, gdzie sa zapisywane. MojeKupony aktywowało anonimizacje adresu IP na stronach internetowych przez uzupełnienie kodu "gat._anonymizeIp();", w związku z czym Google uprzednio skraca adres IP urządzeń z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzw. zamaskowanie adresu IP). Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera firmy Google w USA i skracany na miejscu. Na zlecenie firmy Sparheld, Google skorzysta z tych informacji, aby ewaluować sposób korzystania przez Państwa ze strony internetowej, celem generacji raportów podsumowujących na rzecz firmy Sparheld aktywność na stronie internetowej oraz celem świadczenia dalszych, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu usług. Firma Google przekaże ewentualnie te informacje osobom trzecim, o ile będize do tego prawnie zobowiązana albo jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Informacje, które Google uzyskuje w ramach związanej z zainteresowaniami reklamy od osób trzecich (np. cechy demograficzne oraz płeć i zainteresowania), mogą również zostać zarejestrowane w plikach cookies.

Google oferuje rozszerzenie dla przeglądarek internetowych (add-on), dzięki któremu można zablokować przetwarzanie danych przez Google Analytics oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google. Add-on można na własne ryzyko ściągnąć i zainstalować pod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i na temat ochrony danych).

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google znajdziecie Państwo na stronie:https://www.google.com/policies/?hl=pl. Użytkownicy poza tym mogą dezaktywować lub anulować reklamy Google w całości lub w części na https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl (Przeprowadź opt-out).

bb) Conversion Tracking firmy Google i Microsoft

MojeKupony korzystają jako klient z Google AdWords i ich usługi conversion tracking. W związku z tym Google generuje plik cookie, o ile klient trafił na strony internetowe przez reklamę Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą osobistej identyfikacji. Każdy użytkownik AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookies nie można zatem prześledzić przez strony internetowe użytkowników AdWords. Uzyskane za pośrednictwem pliku cookie służącego do konwersji informacje służą wygenerowaniu statystyk konwersji dla użytkowników AdWords. Klienci AdWords nie otrzymują natomiast informacji, przy pomocy których można by było osobiście zidentyfikować klienta. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google znajdziecie Państwo na stronie: https://www.google.com/policies/?hl=pl. Użytkownicy poza tym mogą dezaktywować lub anulować reklamy Google w całości lub w części na https://privacy.google.com/?hl=pl#google-experience (Przeprowadź opt-out).

Ponadto MojeKupony korzystają jako klient firmy Microsoft Bing z Conversion Tracking firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, (dalej: Microsoft). W związku z tym Microsoft generuje plik cookie, o ile klient trafił na strony internetowe przez reklamę Microsoft Bing. Microsoft Bing oraz my tym sposobem widzimy, że ktoś kliknął w daną reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i dotarł do uprzednio ustalonej strony docelowej (strony konwersji). Ponadto odpowiednio obowiązują zasady określone w punkcie Conversion Tracking firmy Google.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w firmie Microsoft oraz na temat zastosowanych plików cookies znajdziecie Państwo na https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement. Klienci mogą ponadto na przyszłość anulować tracking dokonywany przez firmę Microsoft korzystając z opcji opt-out'u na http://choice.microsoft.com/pl-pl/opt-out.

cc) Plugin'y do mediów społecznościowych

MojeKupony korzystają z plugin'ów do następujących mediów społecznościowych (dalej: plugin'y): Facebook, Google+ i Twitter ("sieci"). Administratorem tych usług jest Facebook, względnie Google, względnie Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Na poszczególnych stronach internetowych plugin'y prezentowane są w formie przycisków ("przyciski") z logiem danej sieci. Treść plugin'ów ładowana jest bezpośrednio z serwerów sieci i integrowana ze stroną internetową. Poprzez integrację plugin'ów, sieci ewentualnie otrzymają informacje na temat uruchomienia jednej ze stron internetowych: Jeżeli klient w momencie korzystania z plugin'u jest zalogowany w danej sieci społecznościowej, wówczas sieć ta udostępniająca dany przycisk, może przyporządkować odwiedzenie tych stron internetowych do odpowiedniego konta w sieci społecznościowej. Interakcja z inicjatywy klienta, polegająca przykładowo na kliknięciu w przyciski, wiąże się równocześnie z przekazaniem danej sieci informacji na ten temat. Jeżeli klient, będący użytkownikiem danej sieci społecznościowej nie życzy sobie takiego przetwarzania danych, wówczas musi się on przed odwiedzeniem danej strony internetowej wylogować z danej sieci społecznościowej i wykasować pliki cookies zapisane na danym urządzeniu.

Informacje na temat celu i wymiarów przetwarzanych danych zawarte są na każdej ze stron internetowych sieci społecznościowych (www.facebook.com/policy.php lub www.google.com/policies/privacy/partners lub https://twitter.com/privacy?lang=pl). Jeśli klient ma konto użytkownika w danej sieci społecznościowej, może on zmienić ustawienia dotyczące polityki prywatności.

Posługując się oprogramowaniem osób trzecich można blokować plugin'y. Przykładowo wymieniamy w tym miejscu oprogramowanie "Facebook Blocker", które na własne ryzyko można ściągnąć i zainstalować: webgraph.com/resources/facebookblocker.

dd) AB Tasty

MojeKupony korzystają z usługi "AB Tasty" firmy AB TASTY SAS, 38 rue du sentier, 75002, Paryż, Francja. Firma A/B-Testing stale polepsza stronę internetową. Zastosowane pliki cookies umożliwiają okazjonalną zmianę stron internetowych i analizę zmian, celem jeszcze lepszego dopasowania ich do klienta.

Klikając w poniższy link klienci mogą anulować przetwarzanie danych na stronach przez firmę AB Tasty: http://www.abtasty.com/#abtastyoptout=1. Anulowanie zostanie zapisane w specjalnym pliku cookie i obowiązuje, dopóki plik cookie nie zostanie wykasowany.

The site does not support this resolution on IE 8