Ogólne Warunki Handlowe

Spis treści

Stan: 28.10.2021.

Regulamin

Zakres obowiązywania

Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do odwiedzania identyfikacji internetowej www.mojekupony.pl (dalej: stron www) spółki Webgears GmbH (dalej: Webgears) oraz do korzystania z "rozszerzeń (Add-Ons) MojeKupony". Odwiedzając strony internetowe lub korzystając z innych usług marki Webgears, na przykład z "rozszerzeń firmy Webgears", oświadcza Pan/Pani jako odwiedzający (dalej: klient), że w pełni zgadza się Pan/Pani z niniejszym Regulaminem.
W przeciwnym wypadku nie jest klientowi dozwolone korzystanie ze stron internetowych i oferowanych usług. Obowiązuje wersja Regulaminu dostępna online w momencie danych odwiedzin lub danego skorzystania ze świadczeń. Do korzystania ze stron internetowych oraz do niniejszego Regulaminu stosuje się prawo niemieckie, wyłączając międzynarodowe prawo prywatne oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego albo publicznoprawnym majątkiem odrębnym, wówczas sądem wyłącznie właściwym oraz ewentualnym miejscem spełnienia świadczenia jest Berlin, dzielnica Mitte.

Kupony

MojeKupony publikuje na stronach internetowych oferty usługodawców i handlowców dostępne w internecie (dalej: oferentów e-commerce) dla klientów końcowych. Korzystając z publikowanych kuponów, promocji i rabatów (dalej: promocji), klient ma otrzymać u oferenta e-commerce korzystniejsze warunki.

MojeKupony nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przedstawionych informacji, w szczególności za to, czy dana promocja jest wciąż aktualna. MojeKupony nie gwarantuje klientom korzyści materialnej, w szczególności nie gwarantuje oszczędności przy wyszukiwaniu promocji w internecie, ani przy zawieraniu umów z osobami trzecimi.

Społeczność MojeKupony

Klienci mają możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej i dołączenia do społeczności MojeKupony. Takiej rejestracji można dokonać przez formularz umieszczony na stronach internetowych lub wybierając opcję "zaloguj przez Facebook". Administratorem tego sposobu logowania jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia (dalej: Facebook). W tym przypadku podczas logowania wyświetlane są dane z konta na Facebook'u, które Facebook przekazuje firmie Webgears GmbH.

Udział nie jest zaskarżalny i nie może zostać w żaden inny sposób wymuszony, ani nie można takowego żądać. MojeKupony ma prawo wysyłać zarejestrowanym klientom maile zawierające informacje dotyczące usług świadczonych przez firmę Webgears GmbH. Klienci przekazują firmie Webgears GmbH prawo użytkowania przekazanych dzieł (np. zdjęć profilowych) z opinii (patrz punkt 4).

Każdy klient może zarejestrować tylko jedno konto użytkownika. Tego konta nie można przenieść na osobę trzecią. Klientem może być osoba pełnoletnia albo osoba prawna. Klient gwarantuje, że podane przez niego podczas rejestracji dane są prawdziwe i że zaktualizuje je niezwłocznie w razie zmiany. Jeżeli klient dowie się o tym, że nieuprawniona do tego osoba skorzystała z jego konta użytkownika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym firmę Webgears GmbH. Firma Webgears GmbH w każdej chwili i bez podania przyczyny jest uprawniona do zablokowania konta użytkownika, względnie do zawieszenia wszystkich swoich usług lub niektórych z nich. Każda ze stron w każdym momencie może w formie pisemnej dokonać wypowiedzenia.

Wpisy klientów

Zarejestrowani i niezarejestrowani klienci mogą wypowiadać się na temat firm, ofert, produktów i usług (dalej: usług) umieszczając na stronach internetowych wpisy lub zdjęcia oraz oceniając daną usługę (dalej zbiorczo/każdorazowo: opinie). Obejmuje to również badanie przez firmę Webgears GmbH przedstawionych ofert i uzupełnień nowych ofert. Udział nie jest zaskarżalny i nie może zostać w żaden inny sposób wymuszony, ani nie można takowego żądać. Firma Webgears GmbH nie ma obowiązku publikowania opinii.

Klient może dodać opinię tylko wtedy, gdy rzeczywiście skorzystał z danej usługi, opinii nie może dodawać właściciel firmy świadczącej daną usługę, ani osoba, której usługodawca zlecił dodanie opinii lub osoba, która dostała za taką działalność wynagrodzenie. Opinia musi być zgodnie z obowiązującym prawem prawdziwa i należy móc ją udowodnić, nie może zawierać wypowiedzi zniesławiających. Klient musi zatem dysponować wystarczającymi prawami do wyrażenia określonej opinii. MojeKupony dystansuje się od przedstawionych na stronach internetowych opinii i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Ocenieni usługodawcy mogą przesłać pod adres info@mojekupony.pl uzasadnione sprzeciwy przeciwko opiniom. MojeKupony wówczas niezwłocznie sprawdzą daną opinię i ją ewentualnie usunie lub zażąda od klienta jej zmiany.

Klient zwalnia firmę Webgears GmbH od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie będą od niej dochodzić w związku z wyrażoną przez klienta opinią. Klient pokrywa koszty koniecznej obrony prawnej (w szczególności opłaty sądowe i koszty adwokackie), poniesione przez Webgears GmbH w wyniku zgodnego z prawem dochodzenia roszczeń. Nie dotyczy to sytuacji, w której naruszenie prawa przez klienta było niezawinione.

Przesyłając opinię do portalu, klient przyznaje firmie Webgears GmbH proste, nieodpłatne, odwołalne oraz miejscowo i czasowo nieograniczone prawo użytkowania opinii (wraz z prawem do edycji opinii, edycji i zmiany opinii zachowującej cechy charakterystyczne dzieła wynikające z prawa autorskiego i prawem do tłumaczenia danej opinii). Klient rezygnuje z wymienienia jego danych jako danych autora. Przedmiotowe prawa użytkowania ograniczone zostaną pod kątem treści i długości do tego, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i świadczenia usług przez firmę Webgears GmbH. Webgears GmbH akceptuje niniejszym ograniczenie swojego prawa użytkowania.

Klienci mogą otrzymać od firmy Webgears GmbH wynagrodzenie za przesłanie opinii lub sprawdzenie albo uzupełnienie nowych ofert. Wysokość wynagrodzenia zostanie klientowi wyjawiona przed wysłaniem opinii lub nadesłaniem informacji ze sprawdzenia lub uzupełnienia ofert.

Klient otrzyma wynagrodzenie tylko wtedy, gdy jednoznacznie wyrazi taką chęć i gdy wypełnił poprawnie wszystkie pola z danymi profilowymi, w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane do konta PayPal.

MojeKupony zastrzega sobie prawo do stawiania minimalnych wymagań wobec opinii, za które ma zostać wypłacone wynagrodzenie i uznaniowego odrzucenia opinii, jeżeli te nie spełniają wymagań firmy Webgears GmbH. Wynagrodzenie nie jest zależne od treści opinii, ani od oceny powiązanej z daną opinią.

MojeKupony nie wypłacą wynagrodzenia za opinię w szczególności wtedy, gdy

 • opinia stanowi kopię innej opinii,
 • inny klient wcześniej skorzystał już z możliwości sprawdzenia lub uzupełnienia kuponów albo możliwości uzyskania promocyjnej ceny,
 • dowód świadczący o sprawdzeniu albo prawidłowym funkcjonowaniu kuponu lub możliwości uzyskania promocyjnej ceny nie był wystarczający.

Jeżeli MojeKupony odrzucą daną opinię, to skutkuje to tym, że zarejestrowany klient nie otrzyma za nią wynagrodzenia.

Wynagrodzenie uzyskane przez danego klienta zapisane zostanie na jego koncie użytkownika. Wypłata wynagrodzenia na konto PayPal następuje tylko wtedy, gdy MojeKupony potwierdził spełnienie minimalnych wymagań lub opinię i tylko wtedy, gdy klient dysponuje saldem wynoszącym minimum 10,00 EUR. Termin płatności wynosi 31 dni.

MojeKupony wypłaca klientom, którzy są płatnikami VAT'u dodatkowo podatek VAT, o ile podali oni przy rejestracji swój NIP.

MojeKupony wystawia klientowi za każdą wypłatę potwierdzenie i wyraźnie zaznacza, że uzyskane w ramach społeczności MojeKupony przychody podlegają opodatkowaniu.

Rozszerzenie (add-on) MojeKupony

"Rozszerzenie (Add-on) MojeKupony" dla programu Internet Explorer, Safari, Firefox i Chrome jest oprogramowaniem (dodatkiem do przeglądarki). Po zainstalowaniu rzeczonego dodatku w oknie przeglądarki, w momencie odwiedzenia strony internetowej usługodawcy e-commerce wyświetla się informacja o tym, czy oferowany jest dla danej strony internetowej bon promocyjny. Przez kliknięcie myszą, osoba odwiedzająca daną stronę internetową może bezpośrednio na niej wyświetlić i obejrzeć sobie dostępne bony.

MojeKupony nie ponosi odpowiedzialności ani za bezbłędne funkcjonowanie "add-on'u MojeKupony", ani za ewentualne szkody, które przedmiotowy add-on może wyrządzić na komputerze, na którym został zainstalowany. Instalacja dokonywana jest na własne ryzyko klienta.

Stosunki umowne

Za pośrednictwem firmy Webgears GmbH nie są zawierane ani umowy sprzedaży, ani umowy o świadczenie usług, ani żadne inne umowy, których przedmiotem są oferty/usługi usługodawców e-commerce wyświetlane na stronach internetowych. Przedmiotowe umowy zawierane są wyłącznie pomiędzy osobami odwiedzającymi daną stronę, a usługodawcami e-commerce.

MojeKupony i usługodawcy e-commerce obsługują swoje strony internetowe zupełnie niezależnie od siebie i nie mają kontroli ani nad treścią, ani nad dostępnością stron internetowych drugiej strony. MojeKupony nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, graficzną, treściową albo techniczną strukturę czy funkcjonalność zlinkowanych stron internetowych osób trzecich, w szczególności usługodawców e-commerce, ani za oferowane, względnie nie oferowane na nich produkty, usługi, informacje i pozostałe świadczenia.

MojeKupony ma prawo w każdej chwili wedle uznania i bez podania przyczyn zmienić, ograniczyć albo zawiesić obsługę stron internetowych lub powiązanych usług, w szczególności usługę publikacji bonów i "add-on MojeKupony".

Odpowiedzialność

MojeKupony odpowiadają - poza naruszeniem istotnych zobowiązań umownych, przypadkiem uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia albo w przypadku roszczeń wynikających z [niemieckiej] ustawy odpowiedzialności za produkt - tylko za umyślność i rażące niedbalstwo. Istotne zobowiązania umowne to takie, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy.

Jeżeli Webgears GmbH z zasady ponosi odpowiedzialność, wówczas roszczenie o odszkodowanie ograniczone zostaje do szkody przewidywalnej. Jeżeli odpowiedzialność firmy Webgears GmbH została wykluczona, wówczas wykluczenie owo dotyczy również odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli i zleceniobiorców spółki.

Webgears GmbH zawsze stara się oferować i udostępniać odwiedzającym nienaganne strony internetowe i usługi, ale przy dużej ilości zawartych na nich informacji, nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za prawidłowość wszelkich, zawartych tam treści.

Prawa autorskie

Wszelkie dane, wyniki wyszukiwania, teksty, grafiki, oprogramowanie i pozostałe informacje zawarte na tych stronach internetowych podlegają międzynarodowej ochronie praw autorskich. Powielanie, kopiowanie, modyfikowanie lub prezentowanie ich w ramkach w całości lub części dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody firmy Webgears GmbH. W szczególności zabrania się automatycznego sczytywania stron internetowych.

Bez pisemnej zgody firmy Webgears GmbH zabrania się dalszej publikacji, dekompilacji, wstecznego opracowania lub deasemblerowania "add-on'u MojeKupony" zarówno do celów handlowych, jak i prywatnych.

Wymienione na stronach internetowych nazwy firm, loga lub opisy produktów podlegają regularnie ochronie praw osób trzecich.

Patrz powyżej punkt "wpisy klientów" odnośnie praw użytkowania opinii klientów.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności MojeKupony

Dziękujemy za zainteresowanie MojeKupony. Aby móc zaoferować MojeKupony, potrzebujemy również kilka danych o Tobie. Ochrona danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i zawsze przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami UE o ochronie danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy Państwa w pełni o rodzaju, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz Państwa prawach jako osoby zainteresowanej.

1. osoba odpowiedzialna i informacje ogólne

Państwa dane będą przetwarzane przez firmę Webgears GmbH.

reprezentowany przez członków zarządu Charlotte Lumbroso-Baumgartner, Christoph von Bülow

Am Garnmarkt 4 6840 Götzis, Austria

E-mail: privacy@sparheld.de

(usługodawca w rozumieniu niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) i osoba odpowiedzialna w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO)). Rozumiemy je również jako wyrażenia takie jak "my" lub "my". Przez "MojeKupony" rozumiemy w niniejszym dokumencie www.mojekupony.pl, w tym wszystkie dostępne strony internetowe, treści i funkcje (np. fora internetowe, konkursy). Poszczególne części MojeKupony zwane są dalej również "serwisami internetowymi".

Nasze usługi internetowe są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, a nie dla dzieci. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od użytkowników, którzy są uważani za dzieci zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

2. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Z reguły można korzystać z usług online, które są wymagane do rejestracji bez podawania danych osobowych. W niektórych przypadkach jednak przetwarzamy dane osobowe wymienione poniżej. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia sprawnej usługi online, jak również naszych treści i usług. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe w związku z korzystaniem z MojeKupony, jeśli podasz je dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, konkursu, zapytania do nas, wniosku lub przy zawieraniu umowy subskrypcji, lub dlatego, że istnieje inna podstawa prawna (patrz punkt 4.). Jeśli tego nie zrobisz, niestety nie będziesz mógł korzystać z naszych usług lub nie będziesz mógł korzystać z nich w pełnym zakresie.

3. Kategorie przetwarzanych danych

Natychmiast po użyciu MojeKupony, nasz system automatycznie zbiera informacje z systemu komputerowego komputera dzwoniącego. Mogą być zbierane między innymi następujące dane: Zbierane są następujące dane:

 1. Informacje na temat rodzaju, języka i wersji używanej przeglądarki.
 2. System operacyjny użytkownika
 3. Adres IP użytkownika
 4. Data i strefa czasowa/czasowa dostępu
 5. Status dostępu/kod statusu szttp
 6. Strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej strony internetowej
 7. Strony internetowe i wydarzenia, do których system użytkownika ma dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. niektóre vouchery, dostawcy, regiony).
 8. Wyszukiwanie przez użytkowników i wyniki wyszukiwania
 9. Region lokalizacji użytkownika (jeśli został zatwierdzony)
 10. Login użytkownika (jeśli jest używany)
 11. Ilość przekazanych danych
 12. Dane do analizy stron internetowych i pseudonimowe profile użytkowników (ID)
 13. Usterki techniczne, komunikaty o błędach
 14. Ponadto, przetwarzamy następujące dane osobowe, jeśli istnieje stosunek umowny między Tobą a nami lub jeśli dane te zostały nam przekazane w inny sposób, np. poprzez login, biuletyn lub formularz kontaktowy.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. W przypadku wystąpienia błędu podczas zapytania interfejsu, dodatkowo rejestrujemy ID (identyfikacja pseudonimowa), adres IP i odpowiednie zapytanie http oraz, jeśli jest używane, adres e-mail użytkownika, który złożył zapytanie, aby umożliwić późniejszą analizę i korektę błędu.

AWS

Korzystamy z chmury Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, z lokalizacją w Irlandii. Odbywa się to w ramach przetwarzania zamówień i na odpowiednim poziomie ochrony danych (zob. powyżej na temat Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://aws.amazon.com/de/data-protection/

CloudFlare

Aby świadczyć usługi online i chronić przed atakami zewnętrznymi, używamy CloudFlare Inc. 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA. Wszystkie dane przesyłane do lub z tej strony internetowej są przekazywane przez sieć CloudFlare na całym świecie. Dane są przechowywane w pamięci podręcznej, wizyty na stronach internetowych są rejestrowane. Z najbliższego centrum danych korzysta się regularnie. Możliwe jest przekazywanie danych poza Unię Europejską. Zgodnie z CloudFlare, dane w pamięci podręcznej będą zawsze usuwane w ciągu 4 godzin, ale nie później niż w ciągu 3 dni. Odbywa się to w ramach przetwarzania zamówień i na odpowiednim poziomie ochrony danych (zob. powyżej na temat Tarczy Prywatności UE-USA). Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności CloudFlare pod tym linkiem: https://www.cloudflare.com/security-policy/

DigitalOcean

Używamy chmury z DigitalOcean, LLC, Nowego Jorku, USA. Odbywa się to w ramach przetwarzania zamówień i na odpowiednim poziomie ochrony danych (zob. powyżej na temat Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.digitalocean.com/legal/privacy/

4. Podstawę prawną i cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w oparciu o jedną lub więcej możliwych podstaw prawnych. Według DSGVO dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności na podstawie umowy lub w celu zastosowania środków przedumownych, w przypadku zgody, na podstawie uzasadnionego interesu lub prawa albo w celu ochrony żywotnych interesów lub interesów publicznych.

Użytkownicy mogą zarejestrować się bezpłatnie w MojeKupony, dzięki czemu Państwa dane rejestracyjne zostaną przekazane nam lub usługodawcom wymienionym poniżej. Dane te są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji umowy użytkownika zawartej pomiędzy nami a użytkownikiem, art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Wykorzystujemy również Twój adres e-mail, który został zebrany podczas rejestracji lub w ramach realizacji umowy, aby poinformować Cię e-mailem o podobnych towarach lub usługach oraz o istniejących prenumeratach lub ogólnie o MojeKupony. W takim przypadku adres e-mail zostanie przetworzony na podstawie naszego uzasadnionego interesu w reklamie naszych towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Ponadto, będziemy używać Twojego adresu e-mail do wysyłania Ci naszego biuletynu, jeśli wyraziłeś wcześniej zgodę na otrzymywanie biuletynu lub reklam. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, aby móc wysłać Ci biuletyn zgodnie z zamówieniem (art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo w przyszłości pisemnie lub w formie tekstowej sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail w tym celu, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.

W Internecie każde urządzenie potrzebuje unikalnego adresu, tzw. adresu IP, do przesyłania danych. Przynajmniej tymczasowe przechowywanie adresu IP jest technicznie konieczne, aby strona mogła być dostarczona do komputera użytkownika. Nasze serwery przechowują Państwa adres IP przez okres do 8 tygodni dla celów bezpieczeństwa i rozliczeń przed pseudonimizacją. Dzieje się tak dlatego, że wielokrotny automatyczny odczyt stron internetowych (tzw. skrobanie) jest utrudniony przez zapisanie adresu IP. Ponadto nagrywamy (bez przekazywania naszym reklamodawcom), czy użytkownicy wielokrotnie klikają określone reklamy.

Celem świadczonych przez nas usług jest pokazanie użytkownikom informacji istotnych dla regionu. Ta tzw. geolokalizacja, czyli przypisanie wywołania internetowego do lokalizacji wywołania, opiera się na anonimowym adresie IP i tylko do geograficznego poziomu regionów.

W przypadku operacji przetwarzania, które nie są objęte jedną lub kilkoma z wyżej wymienionych podstaw prawnych, przetwarzanie odbywa się, jeżeli jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu i nie przeważa nad Państwa interesami, prawami podstawowymi i podstawowymi wolnościami na podstawie kompleksowego wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO). Uzasadniony interes zakłada się, jeśli osoba zainteresowana jest klientem MojeKupony (umowa z użytkownikiem). Jeżeli na tym opiera się przetwarzanie danych osobowych, naszym uzasadnionym interesem jest w szczególności prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

Nasz uzasadniony interes w oferowaniu Państwu produktów na zamówienie, informowaniu o naszych produktach, innowacjach i cechach jakościowych, jak również ciągłym doskonaleniu naszych usług i produktów, a tym samym zwiększaniu naszych obrotów, stanowi podstawę prawną do przetwarzania dużych danych, marketingu bezpośredniego (reklama własna i reklama obca), reklamy internetowej opartej na użytkowaniu, analizy stron internetowych/aplikacji oraz punktacji reklamowej (łącząc różne kryteria wyboru dla odpowiedniej reklamy). Za pomocą (również technicznie niepotrzebnych) plików cookie dowiadujemy się, jak strona jest używana i w ten sposób stale optymalizujemy naszą ofertę. Rozpoznajemy, jakie działania reklamowe spowodowały, że nasze strony internetowe były odwiedzane (tzw. conversion tracking). W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy stwierdzić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani pokazaniem interesujących Państwa reklam, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą i łatwiejszą dla Państwa oraz uzyskać rzetelną kalkulację kosztów reklamy. Szczegółowe informacje na temat usług reklamowych i analitycznych znajdują się poniżej.

Innym uzasadnionym interesem jest funkcjonalność procesów firmowych, które są wykorzystywane do wewnętrznych celów administracyjnych (np. zarządzanie/księgowość adresowa).

Przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej grupy przedsiębiorstw jest konieczne i właściwe w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO (por. motyw 49).

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego interesu (patrz poniżej).

W przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu innym niż cel określony w gromadzeniu danych, przeprowadza się kontrolę zgodności zgodnie z art. 6 ust. 4 DSGVO. Dalsze przetwarzanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy pierwotny cel jest zgodny z nowym celem lub jest dozwolony na podstawie odrębnej podstawy prawnej. Uznane cele zgodne ze wspólnym rynkiem obejmują między innymi dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń cywilnoprawnych w przypadku, gdy nie ma nadrzędnego interesu ze strony zainteresowanej osoby. W takim przypadku poinformujemy Państwa o zmianie celu. Jeżeli nowy cel nie jest zgodny z celem określonym w badaniu, zostanie przeprowadzone nowe badanie w oparciu o nową podstawę prawną. Tutaj również poinformujemy Państwa o zmianie celu.

5. Miejsce przetwarzania

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że zezwala na to DSGVO. To, czy osoby trzecie, z którymi masz własne stosunki umowne (np. z Facebookiem, jeśli masz konto na Facebooku) przekazują dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest poza naszą wiedzą i wpływem.

Przetwarzamy również dane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). W celu zapewnienia ochrony Państwa praw osobowych również w zakresie przekazywania tych danych wykorzystujemy standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) DSGVO przy sporządzaniu umów z odbiorcami w krajach trzecich. Są one dostępne na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:PL:PDF w dowolnym momencie, alternatywnie można poprosić o te dokumenty od nas, korzystając z poniższych opcji kontaktowych.

Decyzją z dnia 12 lipca 2016 r. Komisja Europejska zdecydowała w przypadku USA, że istnieje odpowiedni poziom ochrony danych na podstawie przepisów dotyczących tarcz ochronnych UE-USA (decyzja w sprawie adekwatności, art. 45 DSGVO). Więcej informacji - również na temat certyfikacji usługodawców, z których korzystamy - można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov.

6. Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa, a jest to widoczne u innego dostawcy lub wspólnie z nim (np. w przypadku współpracy), jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przekazania ich w inny sposób lub wyrazili Państwo na to zgodę.

W niektórych przypadkach korzystamy również z usług zewnętrznych usługodawców, którym zleciliśmy przetwarzanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami. Dostawcy takich usług są związani umową przez nas jako przetwórcy kontraktowi zgodnie ze ścisłymi wymogami DSGVO i nie mogą wykorzystywać Państwa danych do żadnych innych celów.

Dane są przekazywane wykonawcom na podstawie art. 28 ust. 1 DSGVO, ewentualnie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w korzyściach gospodarczych i technicznych związanych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych przetwórców kontraktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeżeli jest to dozwolone przez prawo o ochronie danych osobowych, przekazujemy dane osobowe organom, na przykład policji lub prokuraturze (art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO). Ujawnienie tych danych wynika z naszego uzasadnionego interesu w zwalczaniu nadużyć, ściganiu przestępstw oraz zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, a także z tego, że Twoje prawa i interesy w zakresie ochrony Twoich danych osobowych nie przeważają, art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

7. Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami, które przeglądarka przechowuje w urządzeniu w wyznaczonym katalogu. Może on między innymi posłużyć do ustalenia, czy odwiedziłeś już stronę internetową. Jeśli wyrazisz na to zgodę, dane do logowania do serwisu internetowego mogą być również zapisywane w plikach cookie, dzięki czemu nie musisz wprowadzać tych danych za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie poszczególnych przeglądarek danej osoby od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Dana przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana po unikalnym identyfikatorze cookie.

Używamy dwóch rodzajów plików cookie. Z jednej strony niezbędne technicznie pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby ograniczona, oraz opcjonalne pliki cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie do analizy są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez analizę plików cookie dowiadujemy się, jak strona jest używana i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę. Więcej informacji na temat poszczególnych usług analitycznych można znaleźć poniżej.

Większość ogłoszeń reklamowych jest udostępniana przez osoby trzecie. Mogą oni wykorzystywać informacje o wizytach użytkownika, zgodnie z ustawieniami urządzenia, do wyświetlania reklam produktów i usług, które mogą być dla użytkownika interesujące. Konkretne dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu, nie zostaną przekazane, chyba że niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi inaczej.

Mogą Państwo w każdej chwili zapobiec ustawieniu cookies przez nas poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniom cookies. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. W przypadku dezaktywacji ustawień plików cookie w używanej przeglądarce internetowej nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

Za pomocą powyższych linków mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przetwarzanie plików cookie przez usługodawców, z których korzystamy. Zastrzeżenie obowiązuje tak długo, jak długo związane z nim cookie OptOut nie zostanie usunięte. Ten plik cookie jest ustawiany dla domeny, przeglądarki i użytkownika komputera. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pomocą wielu urządzeń i przeglądarek, musi sprzeciwić się gromadzeniu danych oddzielnie i wielokrotnie na każdym z tych urządzeń i w każdej przeglądarce.

Cookies nie identyfikują Ciebie jako osoby. W każdym razie stosowanie plików cookie jest uzasadnione naszym uzasadnionym interesem w projektowaniu zorientowanym na popyt i statystycznej ocenie MojeKupony (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

8. Usługi reklamowe i analityczne

W celu ciągłego ulepszania i dostosowywania treści do zainteresowań naszych użytkowników oraz wyświetlania reklam online opartych na użytkowaniu, korzystamy z niektórych usług, które gromadzą i analizują dane na naszej stronie internetowej lub w aplikacji. Jeśli usługodawcy ci nie ponoszą odpowiedzialności w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych, zawsze przetwarzają pseudonimowe dane użytkownika zgodnie z instrukcjami na podstawie umowy o realizację zamówienia. Usługi analizy indywidualnej można wyłączyć w dowolnym momencie w przyszłości. Poniżej dowiesz się więcej o usługach analitycznych, z których korzystamy:

AB Tasty

MojeKupony korzysta z usługi AB Tasty AB TASTY SAS, 38 rue du sentier, 75002, Paryż, Francja. Służy to przeprowadzeniu testów A/B w celu ciągłego doskonalenia strony internetowej. Stosowane pliki cookie umożliwiają modyfikację stron internetowych w poszczególnych przypadkach oraz analizę zmian w celu dostosowania ich do potrzeb klientów.

Za pośrednictwem poniższego linku, klienci mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez AB Tasty na stronach internetowych: http://www.abtasty.com/#abtastyoptout=1. Sprzeciw jest zapisywany w specjalnym pliku cookie i obowiązuje tak długo, jak plik ten nie zostanie usunięty.

Google AdSense

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Google AdSense. Google AdSense jest usługą online umożliwiającą umieszczanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach osób trzecich zgodnie z zawartością odpowiednich stron osób trzecich. Google AdSense pozwala na grupowanie użytkowników Internetu w oparciu o zainteresowania, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem jest Google LLC 1600 Amfiteatr Parkway Mountain View, CA 94043rd USA ("Google").

Celem komponentu Google AdSense jest zamieszczanie reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza ciasteczka w systemie informatycznym danej osoby. Co to są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Alfabet Inc. jest w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej, ustawiając plik cookie. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez nas i na której zintegrowano komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google AdSense o przesyłanie danych do firmy Alphabet Inc. w celu reklamowania się w internecie i naliczania prowizji. W ramach tej procedury technicznej, Alfabet Inc. otrzymuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby zainteresowanej, które służą Alfabet Inc. między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwić oświadczenia o prowizji.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również alfabetowi Inc. umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Google AdSense używa również tzw. pikseli śledzących. Piksel śledzący to miniaturowa grafika wbudowana w strony internetowe, umożliwiająca rejestrowanie i analizę plików dziennika, pozwalająca na analizę statystyczną. Wbudowany kod pikseli umożliwia Alfabet Inc. rozpoznanie, czy i kiedy strona została otwarta przez zainteresowaną osobę i które linki zostały kliknięte przez zainteresowaną osobę. Piksele śledzenia są wykorzystywane m.in. do oceny przepływu odwiedzających stronę internetową.

Google AdSense przekazuje dane osobowe i informacje, w tym adres IP, do firmy Alfabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu gromadzenia i wystawiania rachunków za wyświetlane reklamy. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alfabet Inc. może ujawnić dane osobowe zgromadzone w procesie technicznym stronom trzecim.

Więcej szczegółów na temat Google AdSense można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

Monitorowanie konwersji haseł Google AdWords

MojeKupony jest klientem reklamowym Google AdWords i używa jego śledzenia konwersji. Google ustawi plik cookie ("DoubleClick"), jeśli klient trafił na strony internetowe za pośrednictwem ogłoszenia Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Każdy użytkownik AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą więc być śledzone na stronach internetowych użytkowników AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla użytkowników AdWords. Klienci AdWords nie otrzymują jednak żadnych informacji, które pozwalałyby na ich identyfikację. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google pod adresem https://www.google.com/policies/?hl=en. Użytkownicy mogą również wyłączyć lub wyłączyć reklamy Google w całości lub w części pod adresem https://privacy.google.com/?hl=en#google-experience (opt-out).

Google Analytics

MojeKupony korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. MojeKupony aktywował anonimizację IP poprzez dodanie kodu "gat._anonymizeIp();" na stronach internetowych, tak aby Państwa adres IP był wcześniej redukowany przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tzw. maskowanie IP). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu MojeKupony Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do tworzenia raportów o aktywności na stronach internetowych MojeKupony oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Informacje, które Google otrzymuje od zainteresowanych reklam, a osoby trzecie (np. dane demograficzne, płeć i zainteresowania) mogą być zawarte w informacjach cookie.

Google oferuje rozszerzenie dla przeglądarek internetowych (Add-On), aby zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics i przetwarzaniu tych danych przez Google. Dodatek można pobrać i zainstalować na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout na własne ryzyko. Więcej informacji na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych).

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google pod adresem https://www.google.com/policies/?hl=en. Użytkownicy mogą również dezaktywować lub sprzeciwiać się reklamom Google w całości lub w części na stronie https://www.google.com/settings/ads (rezygnacja).

Nasza strona korzysta również z Google Optimize. Google Optimize analizuje wykorzystanie różnych wariantów naszej strony internetowej i pomaga nam poprawić przyjazność dla użytkownika zgodnie z zachowaniami naszych użytkowników na stronie internetowej. Google Optimize jest narzędziem zintegrowanym z Google Analytics.

Google Dynamic Remarketing

Używamy na stronie internetowej funkcji marketingu Google lub "podobna grupa docelowa". Funkcja ta umożliwia dostawcy usług kierowanie do odwiedzających witrynę reklam poprzez dostarczanie spersonalizowanych, interesujących reklam do odwiedzających witrynę dostawcy podczas odwiedzania innych witryn w sieci Google Display Network. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryn internetowych, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Google przechowuje mały plik z sekwencją liczb w przeglądarkach osób odwiedzających stronę internetową. Numer ten służy do rejestrowania wizyt na stronie internetowej oraz anonimowych danych dotyczących korzystania z niej. Żadne dane osobowe osób odwiedzających stronę nie są przechowywane. W przypadku późniejszej wizyty na innej stronie internetowej w sieci wyświetlania Google, wyświetlane są reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą zawierać wcześniej dostępne produkty i obszary informacyjne. Użytkownik może trwale wyłączyć obsługę plików cookie przez Google, korzystając z następującego linku oraz pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie:

https://www.google.com/settings/ads/plugin. Ponadto osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu zainteresowana osoba musi uzyskać dostęp do strony https://www.google.com/settings/ads/ za pośrednictwem każdej z używanych przez siebie przeglądarek internetowych i dokonać w nich odpowiednich ustawień. Więcej informacji na temat Google Remarketing i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/.

Konwersja pikseli na Microsoft Bing

MojeKupony, jako klient reklamowy Microsoft Bing, korzysta ze śledzenia konwersji Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (zwanego dalej "Microsoft"). Microsoft ustawi plik cookie, jeśli klient trafił na stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia Microsoft Bing. Microsoft Bing i widzimy w ten sposób, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął wcześniej zdefiniowaną stronę docelową (strona konwersji). Ponadto obowiązują te same wymagania, co w przypadku wspomnianego wyżej systemu śledzenia konwersji Google.

Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie Microsoft oraz stosowanych plików cookie można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/privacystatement/de-de/core/default.aspx. Klienci mogą również sprzeciwić się śledzeniu przez Microsoft przyszłości, rezygnując z tej opcji na stronie http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Mouseflow

Korzystamy z usługi analitycznej Mouseflow of Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark. Przetwarzanie danych służy do analizy tej strony internetowej i jej odwiedzających. W tym celu dane są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Z tych danych können pod pseudonimem tworzone są profile użytkowników. Do tego celu wykorzystywane są pliki cookie. Narzędzie do analizy stron internetowych Mouseflow rejestruje indywidualne wizyty na zufällig ausgewählte (tylko z anonimowymi adresami IP). Wynikiem tego jest protokół ruchów myszą i kliknięć z zamiarem losowego wyświetlania poszczególnych wizyt na witrynie i wyprowadzenia potencjalnych ulepszeń na witrynę für Na stronie https://mouseflow.de/opt-out/ można w każdej chwili wyłączyć Mouseflow z mocą na przyszłość. Więcej informacji na temat gromadzenia danych przez Mouseflow można znaleźć pod adresem: https://mouseflow.de/privacy/

Marketing firmy MojeKupony

Na tej stronie internetowej można znaleźć partnerów reklamowych i jest ona wynagradzana w oparciu o wyniki. Pomiar sukcesu jest pseudonimem ciasteczek. Zapisywane są informacje o aktywności użytkownika naszej oferty online oraz odwiedzanych przez niego partnerów reklamowych (np. kliknięte banery reklamowe, zakupy itp.). Wszelkie dane użytkowe są przechowywane pod pseudonimem, co wyklucza identyfikację osób. Wymienieni dostawcy i ich sieci marketingowe są odpowiedzialne za zbieranie danych.

W ustawieniach przeglądarki można zapobiec ustawianiu plików cookie w sposób opisany powyżej.

Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie przez osoby trzecie, odwiedzając stronę dezaktywacji Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/ oraz wprowadzając dodatkowe informacje o rezygnacji, o których w niej mowa.

9. Wtyczki (kolejni zintegrowani dostawcy)

MojeKupony integruje również innych dostawców usług, którzy są ładowani natychmiast po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej.

Google Maps

Mapy Google Maps służą do ich wyświetlania. Integracja zakłada, że Google może odbierać adresy IP użytkowników. Adres IP jest wymagany do przesłania treści do przeglądarki użytkownika. Należy pamiętać, że Google posiada własną politykę prywatności, która jest niezależna od naszej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mapy Google oparte są na kodzie skryptu Java, dzięki czemu można zapobiec jego uruchomieniu poprzez wyłączenie skryptu Java w ustawieniach przeglądarki lub zainstalowanie blokera skryptu Java. Należy pamiętać, że nasza strona może nie być wyświetlana poprawnie.

Google Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

SurveyMonkey

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej możesz zostać poproszony o ocenę naszych produktów. Odbywa się to za pomocą oddzielnych okien (PopUp). Udział w ocenie jest zawsze dobrowolny. Platformy nie otrzymują od nas żadnych danych osobowych, o ile nie zaznaczono inaczej.

Korzystamy z usługi SurveyMonkey SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia. Podczas korzystania z usługi dane mogą być również przesyłane do USA. Oświadczenie o ochronie danych osobowych usługodawcy obowiązuje: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

YouTube

Nasze usługi online obejmują wtyczki z YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownicy odwiedzają strony wyposażone we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, która strona jest odwiedzana. Jeśli użytkownik jest zalogowany za pomocą konta YouTube, możliwe jest przypisanie zachowania surfowania bezpośrednio do profilu. Możesz zapobiec takiej możliwości, wylogowując się wcześniej ze swojego konta. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem www.youtube.com.

Narzędzie oceny poza społecznością lokalną

Dane osobowe są gromadzone, jeśli użytkownik je poda podczas oceny dostawcy lub usługi: Nazwa (pseudonim), adres e-mail, oceniony usługodawca/sklep/usługa, adres IP, czas wkładu i treść wkładu. Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług logowania na Facebooku Connect lub bezpośrednio w bazie danych MojeKupony.

Facebook Connect

Możesz również zalogować się do MojeKupony poprzez konto na Facebooku. Facebook Connect to oferta Facebook Ireland Limited, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Korzystanie z serwisu Facebook Connect podlega Polityce Prywatności i Warunkom Korzystania z niego. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować na swoim koncie na Facebooku, w pierwszym kroku zostaniesz przekierowany na Facebooka. Facebook poprosi o podanie danych dostępu i zalogowanie się lub zarejestrowanie w serwisie Facebook. Jeśli jesteś już zalogowany na Facebooku, ta prośba o zalogowanie się zostanie pominięta. Ważne: Nie otrzymujemy żadnych danych dostępu. Po zalogowaniu się przez Facebook Connect dane z profilu Facebook i "informacje publiczne" (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info/) z profilu Facebook są nam przekazywane, tzn. informacje, które udostępniamy publicznie lub dzielimy się z odpowiednią aplikacją. "Publiczne" w związku z Facebookiem oznacza, że każdy może zobaczyć te dane nawet poza Facebookiem. Obejmuje to imię i nazwisko, profil i zdjęcie okładki, płeć, adres e-mail, przedział wiekowy, sieci, nazwę użytkownika (adres URL Facebooka) i identyfikator użytkownika (identyfikator Facebooka). I odwrotnie, dane z nas mogą być również przeniesione na Państwa profil na Facebooku. Po zalogowaniu się do nas przez Facebook Connect, przechowujemy i przetwarzamy informacje, które nam podajesz do celów rejestracji.

Korzystanie z Facebooka Connect podlega polityce prywatności Facebooka. Facebook przetwarza dane w Twoim imieniu. Odbywa się to na odpowiednim poziomie ochrony danych (zob. powyżej w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na temat połączenia z Facebookiem i ustawień prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook'a: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Używany login do użytku społecznościowego

Użytkownicy mogą komunikować się tam w społeczności zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami. Podane informacje (komentarze, zdjęcia, bony itp.) są przechowywane wraz z nazwą użytkownika. Zbieramy również adres IP i godzinę wysłania wiadomości. Członkowie społeczności mogą oceniać sklepy, komentować bony (nazwa użytkownika jest widoczna), zapisywać sklepy/bony. Użytkownicy mogą pisać do nas wiadomości, a my możemy je pisać.

Dostawcy usług płatniczych

Działalność w społeczności może być opłacana przez MojeKupony zarejestrowanym użytkownikom. Płatności dokonywane są za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europa) S.a. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Potrzebujesz konta w systemie PayPal zgodnie z wymienionymi tam warunkami. PayPal działa dla Ciebie jako organ odpowiedzialny za ochronę danych. Informacje, w szczególności na temat właściwego organu dostawców usług płatniczych, danych kontaktowych inspektorów ochrony danych dostawców usług płatniczych oraz kategorii danych osobowych przetwarzanych przez dostawców usług płatniczych, można uzyskać od dostawcy usług płatniczych Paypal. Informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_PL

11. Biuletyn informacyjny

Będziesz miał możliwość zaprenumerowania bezpłatnego newslettera. Dane te są nam przekazywane podczas rejestracji do newslettera:

Adres e-mail, jak określono

Adres IP komputera dzwoniącego

Data i godzina rejestracji

Strona wprowadzająca (np. odpowiedni dostawca)

Podczas procesu rejestracji uzyskuje się zgodę na przetwarzanie danych i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Najpierw otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji (procedura podwójnego działania).

Zwracamy uwagę, że mierzymy wykorzystanie biuletynu. Dla celów oceny, wysłane e-maile zawierają tzw. web beacon lub piksele śledzenia, które reprezentują jednopikselowe pliki obrazów przechowywane na naszej stronie internetowej. W celu dokonania oceny łączymy dane i sygnalizatory web beacon z Państwa adresem e-mail i indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Linki zawarte w newsletterze są również opatrzone numerem identyfikacyjnym. W oparciu o uzyskane w ten sposób dane tworzymy profil użytkownika, aby dostosować biuletyn do Państwa indywidualnych zainteresowań. Zapisujemy, kiedy czytasz nasz biuletyn, który linki kliknij w nim i wywnioskować swoje osobiste zainteresowania. Łączymy te dane z Twoimi działaniami na naszej stronie internetowej.

W związku z przetwarzaniem danych do celów wysyłania biuletynów, żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim do własnych celów.

Korzystamy z usług dostawcy Mandrill Inc, 512 Means Street, Sweet, 404, Atlanta, GA 30318, USA, spółki Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp LLC. Mandrill zarządza wiadomościami e-mail odbiorców newsletterów i klientów oraz organizuje ich przetwarzanie. Mandrill przetwarza dla nas treść i technologię komunikacji oraz mierzy wykorzystanie poczty elektronicznej. Odbywa się to w ramach przetwarzania zamówień i na odpowiednim poziomie ochrony danych (zob. powyżej na temat Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na temat przetwarzania danych Mandrill'a można znaleźć w naszej polityce prywatności na stronie https://mailchimp.com/legal/privacy.

12. Naciskaj Wiadomości

Na naszej stronie internetowej masz możliwość wyrażenia zgody na wysyłanie wiadomości. Jest to krótka informacja otrzymywana przez przeglądarkę. Następujące dane są przetwarzane (pseudonimowo) podczas logowania do wiadomości pus:

Dostęp do strony internetowej z zaimplementowaną funkcją powiadamiania o naciśnięciu przycisku

Adres IP (region)

Konfiguracja techniczna urządzenia/przeglądarki

Login (e-mail), jeśli został wysłany

Identyfikator ciasteczka

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że możemy anonimowo mierzyć korzystanie z wiadomości typu push.

Korzystamy z usługi Pushcrew dostawcy Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie.

Subskrypcję wiadomości Push News można w każdej chwili anulować. Proszę skorzystać z konfiguracji przeglądarki, tam ustawienia zawartości/stron internetowych, a następnie wyłączyć powiadomienia/komunikaty. Można również użyć symbolu po lewej stronie adresu URL w przeglądarce w celu dokonania odpowiednich ustawień strony internetowej.

13. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. W takim przypadku dane wprowadzone do maski wejść i adres IP urządzenia oraz czas zostaną nam przesłane i zapisane.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celu ich przetwarzania. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

14. Czas składowania

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jesteśmy do tego uprawnieni, a cel ich przetwarzania nie ustaje. Na czas przechowywania danych osobowych obowiązuje ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia realizacji umowy.

15. Dane kontaktowe i Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych lub egzekwowania swoich praw jako osoby zainteresowanej, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: Webgears GmbH

z. H. Funkcjonariusz ds. ochrony danych

Torsrtrasse 131

10119 Berlin, Niemcy

E-mail: privacy@sparheld.de


Informacja i korekta
W każdej chwili mogą Państwo uzyskać od nas bezpłatną informację, czy dane osobowe Państwa osoby są przez nas przetwarzane, a w szczególności, jakie dane Państwa są przechowywane, jak również zażądać kopii przechowywanych danych. Nieprawidłowe dane mogą również zostać poprawione i uzupełnione.

Usuwanie, ograniczanie i prawo do bycia zapomnianym
Możesz zażądać usunięcia i ograniczenia swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że na przykład istnieją prawne zobowiązania do przechowywania odpłatnych umów, dlatego też nie możemy w każdym przypadku całkowicie usunąć Państwa danych. W takim przypadku Państwa dane zostaną oznaczone w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

Przekazywalność danych
W stosownych przypadkach mają Państwo również prawo do tego, aby Państwa dane osobowe zostały przekazane Państwu lub innej osobie w ustrukturyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się w drodze zautomatyzowanych procedur. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych. Mają Państwo również prawo żądać, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

Cofnięcie/zgłaszanie sprzeciwu
Zgodę na to można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość pod powyższym adresem kontaktowym. W szczególności mogą Państwo w każdej chwili i w przyszłości sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail w celu przesyłania newsletterów na adres privacy@sparheld.de lub Webgears GmbH, Am Garnmarkt 4 6840 Götzis, Austria, nie ponosząc żadnych innych kosztów niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami.

Ponadto, ze względu na szczególną sytuację, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, w oparciu o uzasadniony lub publiczny interes, na podany powyżej adres kontaktowy. Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy. W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dla celów takiej reklamy na powyższym adresie kontaktowym. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Ponadto, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących, które jest przez nas prowadzone do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania w interesie publicznym.

Prawo do złożenia skargi
Masz również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru i możliwość odwołania się. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o stanie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka odwoławczego na drodze sądowej.

Istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji
Nie podejmujemy automatycznych decyzji ani nie tworzymy profili.

Aktualizacja oświadczenia o ochronie danych
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności od czasu do czasu. Aktualną wersję można pobrać z naszej aplikacji. Jeśli zmiana znacząco ogranicza prawa zarejestrowanych użytkowników, poinformujemy o tym fakcie. Ponadto, dostępna obecnie deklaracja ochrony danych osobowych obowiązuje naszych użytkowników. Ostatnio zaktualizowany: 25 maja 2018 r.

Stosujemy pliki cookies, abyś mógł cieszyć się najlepszym serwisem. Dowiedz się więcej